Thursday, December 26, 2013

ക്ലാവ് മണം ചൂഴുന്ന ചൂഡാരത്നങ്ങൾ
ഐത്ഹ്യങ്ങളിലിന്നും അടയാളമാകുമ്പോഴും
വേർപാടുകൾ തീര്ത്ത വേദനയുടെ
മുറിപ്പാടുകൾ
ഇന്നിന്റെ പ്രണയത്തിൽ അടയാളമാകുന്നു 

No comments:

Post a Comment